Data Yayınları 2019 GYS Adalet Bakanlığı Tamamı Çözümlü Soru Bankası
İÇİNDEKİLER
 
ÜNİTE&ensp1
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ  
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp2
T.C. 1982 ANAYASASI  
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp3
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp4
DEVLET TEŞKİLATI VE İDARE HUKUKU 
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp5
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp6
HALKLA İLİŞKİLER 
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp7
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp8
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA 1 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ  
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp9
BAKANLIK GENELGELERİ  
●132 sayılı HİGM Genelgesi-Lojman tahsisi 
●138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler
●149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi
●97 sayılı İMİD Genelgesi- Ödenekler
●127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı
●128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri 
●124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları
●11 sayılı CİGM Genelgesi-Bakanlıktan görüş talepleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar
●16 sayılı CİGM Genelgesi-Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar
●25/1 sayılı CİGM Genelgesi-Resmi yazışmalar
●28/1 sayılı CİGM Genelgesi- Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi
●161 sayılı CİGM Genelgesi-Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP&rsquota düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi
●104/1 sayılı HİGM Genelgesi-Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri
●107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi
●109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler
●110 sayılı HİGM Genelgesi- Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı
●63/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine uygulanacak esaslar (ekler hariç)
●69/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç)
●69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç)
●79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp10
ADALET KOMİSYONLARI VE YARGI ÖRGÜTÜ  
●Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) 
●5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun
●2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
●2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp11
BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)  
●5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
●6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi 
●5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi
●Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi
●Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp12
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI  
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp13
TEBLİGAT HUKUKU  
●7201 sayılı Tebligat Kanunu 
●Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
●Elektronik Tebligat Yönetmeliği
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp14
GENEL HUKUK BİLGİSİ 
●4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri 
●4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm -
●4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. Bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) -
●5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı 
●2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü
●6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım
●5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm 2. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm
●Disiplin Mevzuatı
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp15
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE İLGİLİ MEVZUAT 
●5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm 4. kısım 3. kitap, 2. kısım, 1. bölüm, 3. Bölüm 6. Kitap, 1. Kısım, 2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm 7. kitap 1. kısım
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp16
KALEM MEVZUATI VE YARGI HARÇLARI 
●492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı
●Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
●Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp17
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU  
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 ÜNİTE&ensp18
5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp19
BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ 
●5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
●Sayılı Kamu İhale Kanun
●6245 Sayılı Harcırah Kanunu
●5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ve 103. Maddeleri
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp20
ADLİ SİCİL MEVZUATI 
●5352  Sayılı Adli sicil Kanunu 
●Adli Sicil Yönetmeliği 
TESTLER VE ÇÖZÜMLERİ
 
ÜNİTE&ensp21
ETKİNLİKLER 661
 
 
Bu ürün ProjeSoft altyapısıyla eklenmiştir